诗钟临屏蜂腰格:简•虫【粤港诗钟社】 2021周末有奖临屏第十一期(0530)
栏目:临屏赛 发布时间:2021-06-19


【粤港诗钟社】

2021年周末临屏
第十一期(05月30日)


临屏赛题

蜂腰格:简•虫


评选:粤港诗钟社评审团队


(本期共收121卷)


诗钟临屏蜂腰格:简•虫【粤港诗钟社】 2021周末有奖临屏第十一期(0530)(图1)

本期佳作(A卷)10元卷


A15.

不道十年窗下冷;

但期六月榜头荣。

杨风雨


本期佳作( B卷)8元卷B37.

柳饵青虫春欲钓,

蕉舒玉简梦空书。

杨云


本期佳作( C卷)5元卷C12.

管挥象简忠心见,

胤聚萤虫大器成。

裴植

(丁管;车胤。)


C33.

床堆牙简将军耀,

杯映长虫主薄惊。

杨云   


C100.

夫持玉简移灯读,

妇拣金虫对镜簪。

周冰诗钟临屏蜂腰格:简•虫【粤港诗钟社】 2021周末有奖临屏第十一期(0530)(图2)

遗珠(  D卷3元/E卷1元)

D70.

树阴削简人犹拜,

江岸吟虫客未眠。

李国铨

(化用清代萧雄”一枝新削简,树阴深处拜阿浑”与万友正“客怀愁不寐,江岸听吟虫”句意)


D110.

汉纛篆虫函谷舞,

秦庭古简武夷藏。

周冰


E  卷

E7.

梁园授简延枚叟,

天禄雕虫耻子云。

马鹰


E30.

挑尽玉虫犹不寐,

览穷青简自如神。

杨风雨


E69.

嫌赋雕虫扬学易,

为诗削简孔编经。

黄忠革

【注】扬雄,孔子。


E71.

繁释鱼虫编《尔雅》,

劳持笔简著《公羊》。

万海伦    


E98.

穷经蠹简尼山正,

兴赋蜗虫士蔚真。

向衡

【注】司马光,卞彬。临屏全像

粤港临屏赛《简·虫》蜂腰格

●21:30截止●不限卷数●简注偏典时典●投卷格式

口口口口口口口,口口口口口口口。作者

1.囊可螢虫传史册,书能竹简记功名。泓泽

2.半夜萤虫如武子,一编竹简似吴僧。汪惠中

3.车胤囊虫明暮夜,公孙削简读春秋。董志成

4.赵佶雕虫荒政业,史迁写简利天朝。廖金有

5.梁王授简终成赋,扬子雕虫怎到头。白朝勇

6.髻嵌金虫清照婉,鬓埋蠹简子瞻功。阮其福

7.梁园授简延枚叟,天禄雕虫耻子云。马鹰

8.应持象简安天地,莫与蜗虫较短长。杨云

9.花溪淘简春题句;纱囊笼虫夜读书。牛牧之

10.声断秋虫终罢命,书从秦简始同文。泓泽

11.何如辍简孔丘哀,不识飞虫丁令语。潘志荣

12.管挥象简忠心见,胤聚萤虫大器成。裴植

(丁管;车胤。)

13.勿论竹简能藏史,不读蠹虫尽吃书。   林金俤 闽海诗钟

14.陈农编简遗求使,刘向鱼虫训诂才。李洪峰

15.血酬汗简丹心在,魂作书虫锦口传。李洪峰

16.仲尼读简韦三绝,庄子哀虫角两争。白朝勇

17.鄂东古简文章显,藏北冬虫身价高。李 桁【湖北云梦/西藏那曲】

18.下尽九虫除万病,中倾一简付千愁。马鹰

19.焉可网虫封青史,不妨书简表赤心。马庆祥

20.官持竹简应勤政,士作书虫重苦吟。郑训斌

21.楚幕雕虫歌动地,秦宫竹简隐中天。萧玉莲

22.童子雕虫称小技,孝王授简赋嘉宾。绿野(虎丘钟声)

23.传世雕虫无小技,启人藏简有先知。郑训斌

24.魏征抱简良言谏,车胤囊虫蠹竹攻。汪惠中

25.屋角壁虫悲往事,床头蠹简感流年。郑剑平

26.党员俭简群黎赞;无奈蛆虫众口嫌。郭智祥

27.坝因小虫多溃塌,史无古简不传承。郑训斌

28.莫语夏虫冰者事,难书竹简恶人行。白朝勇

29.穴聚蚁虫能溃坝,韦编竹简可垂名。丁德冰

30.挑尽玉虫犹不寐,览穷青简自如神。杨风雨

31.鸟难识简尤痴舌,人不贪虫最洁心。金声

32.白石草虫声绝迹,楚天竹简片流年。萧玉莲

33.床堆牙简将军耀,杯映长虫主薄惊。杨云

34.汉坟竹简明医理,唐阁书虫识墨香。邵志刚

35.时笃夏虫冬鼓吹,一闻编简室芝兰。闻香

36.囊裹萤虫车胤苦,案开书简始皇惊。冯青山

37.柳饵青虫春欲钓,蕉舒玉简梦空书。杨云

38.囊聚萤虫车胤博,壁藏竹简伏生传。马庆祥

39.床头读简重温史;壁角倮虫每诡人。郭智详

40.谁解沙虫无尽怨,徒留篇简不穷吟。杨风雨

41.喜学网虫知外界,欣查书简识前朝。廖金有

42.老去郑虫嗤赐服,醉归山简倒笼巾。李桁【上比郑玄郑氏虫;下比山简倒载】

43.壁藏遗简逃秦火,民效贞虫好楚王。潘志荣

44.奢任金虫充饰物,寒知青简著文章。李华武

45.松下斗虫宣德乐,雪时授简孝王欣。张长森

注:明宣宗,梁孝王。

46.王门授简成新赋,闺阁雕虫作怨歌。梁冰

47.扑火飞虫何惜命,出墙遗简自流芳。白朝勇

48.百足线虫僵不死,千年竹简黑而枯。李桁

49.傅玄白简将身捧,老铁青虫与世嘲。闻香

注:杨维桢(老铁)

50.消灭蝗虫庄稼好,勤观书简贵贤多。周乐群

51.李贺雕虫寻句老,吕蒙书简习文忙。(寻章摘句老雕虫)陈闻儒

52.诗钟雕虫非小技,语言就简乃希声。 杜忺冈

53.一夕蛩虫吟月曲,千年竹简滚雷声。谭晓红

54.删繁就简三秋树,出洞啾虫孑体轻。谭晓红

55.注解鱼虫为郭璞,分研编简有欧修。黄忠革【注】欧阳修。

56.山僧折简寻良会,野老雕虫寄别情。姜丽毅

57.鸟啄毛虫松树活,鸿传书简白云垂。谢从华

58.先繁后简春秋树,化卵成虫内外因。许永兴

59.翻将竹简而鞭绝,输与书虫是粉传。(窃香传粉,输与蠧书虫)陈闻儒

60.删繁就简三秋树,打虎除虫一世功。陈闻儒

61.小技雕虫凭妙艺,因繁就简是真功。  陆文甫

62.铺开竹简尤勤学,斩却长虫好待时。杨邦杰

63.忽传金简天皇召,坐使草虫胡虏追。傅德才

64.出土泥虫当钓饵,传家竹简影游鳞。傅德才

65.韦编竹简多磨断,囊练萤虫喜照明。注:用孔子韦编三绝和胤恭囊萤夜读典故。杨丰仁

66.同翻书简思情结,相对秋虫吐爱丝。杨丰仁

67.日翻芸简遗芳觅,夜服玄虫碧昊游。刘启燕  (典出宋代王炎“日翻芸简寻遗芳”和《太平御览》“赤松子以玄虫而渍玉为水服之,故得乘烟霞上下也”)

68.翰林竹简书青史,秋暮萤虫竞月辉。成慧萍

69.嫌赋雕虫扬学易,为诗削简孔编经。黄忠革【注】扬雄,孔子。

70.树阴削简人犹拜,江岸吟虫客未眠。李国铨 (化用清代萧雄”一枝新削简,树阴深处拜阿浑”与万友正“客怀愁不寐,江岸听吟虫”句意)

71.繁释鱼虫编《尔雅》,劳持笔简著《公羊》。万海伦

72.戎装从简追顽匪,菜地除虫战旱灾。李亚非

73.香惹馋虫流口水,诗吟竹简赞文明。李亚非

74.删繁就简三秋树,除草捉虫四季粮。   王新会

75.岗上大虫常害命,秦琼铜简屡杀敌。   王新会

76.纲常贵简能强国,举止浑虫可乱邦。张承安

77.农药灭虫残毒大,遗书删简失真多。谢从华

78.却怜儒简吞锋笔,来送书虫向竹林。萧玉莲

79.休疑邮简传无继,尚觉村虫咏有方。郭树森

80.方知木简青山在,但觉霜虫暮气来。郭树森

81.帐墨书虫传旧迹,田诗易简送新风。郭树森

82.借人竹简心中喜,忙我书虫案上愁。冯朝玉

83.诸多汗简犹充栋,几许眉虫若束腰。陆德海

84.题诗玉简传千古,摘句雕虫只一时。王永良

注:上陆游,下李贺。

85.案陈玉简堪明史,囊集萤虫好读书。任静杰

86.苦学蠹虫生上智,珍藏尺简启良谋。任静杰

87.须从玉简谙经史,岂让浑虫乱习风。任静杰

88.曾研汉简灯光下,但见禾虫瓦釜中。王奇

89.文以殳虫称学问,武凭鞭简论功夫。李华武

90.司间优简抛空竹,蠢物凡虫可作风。包世永

91.中文汉简难书写,仲夏昆虫用药除。尹玉心

92.不做懒虫勤动脑,邮来竹简爱看书。辛炳春

93.老留蕊简走函谷,苏贬蓼虫过海南。潘志荣

94.糜逗蛐虫倾大厦,难丢书简保边城。梁冰

95.夜著雕虫书大节,朝持玉简奏奇谋。涂飞舟

96.书斋持简君痴味,布袋囊虫夜作灯。资蓉 

97.尔雅鱼虫游夏记,公羊蠹简寿生传。向衡

【注】子游、子夏;公羊寿、胡毋生。 

98.穷经蠹简尼山正,兴赋蜗虫士蔚真。向衡

【注】司马光,卞彬。 

99.扪死虱虫王猛笑,谋生蠹简贾生愁。向衡 

100.夫持玉简移灯读,妇拣金虫对镜簪。周冰

【注】金虫,妇女首饰。李贺《恼公》:陂陀梳碧凤,腰袅带金虫。 

101襄阳山简多留醉,淝水沙虫莫怨安。向衡 

102.賚以华虫酬玉履,授之紫简报霞帔。涂飞舟

103.风月二虫开口笑,烟云宽简放心欢。向衡

104.隔叶商虫鸣楚操,封尘断简认秦碑。涂飞舟

105.司书汉简成通史,嘉杀清虫剩美谈。黄桂珍

【注】司马迁,嘉庆。

106.借光读简为丞相,怀志囊虫拜尚书。黄桂珍

107.李白雕虫称小技,孝宗折简礼言轻。赵胜林

108.宋有大虫安两郡,唐无行简没三游。涂飞舟

【注】姚内斌;白行简。

109.摘句雕虫长吉乐,穷经刻简子云贤。向衡

110.汉纛篆虫函谷舞,秦庭古简武夷藏。周冰

111.笥锁银虫堪食字,囊藏玉简不眠花。王安石

112.月照沙虫秦火息,风吹蠹简汉书疑。涂飞舟

113.勤翻竹简增才干,每捉蛀虫满国仓。荆襄小新

114.半夜夏虫争草响,千秋秦简伴泥馨。李桁

115.夜荡萤虫星轨暗,岁行竹简史痕明。谭伟军

116.休谴夏虫冰有语,却传火简案无凭。王长喜

117.客持单简呼尊寓,医杀三虫捕异蛇。王长喜

118.怀中玉简如持鼎;床下莎虫似斗牛。张声文

119.一则鱼虫传后世,三章兔简话今朝。罗国祥

120.太白篆虫惊内外,天祥汗简写春秋。罗国祥

121陳米將蟲難一炊,休書未簡豈長情?莫展涛


诗钟临屏蜂腰格:简•虫【粤港诗钟社】 2021周末有奖临屏第十一期(0530)(图3)
【粤港诗钟社】临屏规则

为了促进诗钟的繁荣,并给诗钟吟友提供一个有效的娱乐与交流平台,粤港诗钟社在深圳楹联学会的支持下,拟于每周周日的18:30~22:00举行诗钟临屏有奖赛。
开题时间:18:30
收卷时间:17:00至21:30;

核对时间:21:30至22:00
之后为钟卷整理及评选时间。 


具体赛制如下: 

由独门词宗出题,奖金发放额由当题词宗掌握,对临屏投稿进行评判,有局部亮点可欣赏的作品,将可获得1~4元现金奖,整体达到响钟程度的可获得奖金5~10元。一旗(名)之下获奖额度不封顶。 


奖金由开心诗词官方微信(赞助方)负责派送。

具体方法为:

赛事词宗在赛后将获奖吟友名单上报后,于次日的上午9:30起,吟友加开心诗词官方微信领取。

有意参与的吟友可以加群“粤港诗钟”微信群预先报到。

预祝取得好成绩!


以上获奖吟友,请加开心诗词官方微信(KXSC003)领取奖励。(领取时请报上编号)。

支持单位:中国楹联学会春联研究院
               深圳市楹联学会

               粤港诗钟文化研究院

【粤港诗钟社】


【粤港诗钟社】

顾        问:梁健   潘洪斌   方壮河

社        长:龙平

执 行 社 长:陈友锐   郭潮

副   社   长:熊国章   潘志荣

秘   书   长:牛磊

媒 体 总 监:邓金丽

终   评   委:龙平(兼) 郭潮(兼)熊国章(兼)  邓士智   林小华   师哲  陈红辉   李华武  赵蔚伯

评         委:   周冰   涂飞舟 王静   万海伦   马鹰   杨云   王安石 李桁   黄忠革  陈淼  陀有庆  白朝勇


支持单位:中国楹联学会春联研究院
               深圳市楹联学会

               粤港诗钟文化研究院

本平台供学习交流之用,以发布【粤港诗钟社】相关活动为主,部份图片来自网络,如涉侵权,请联系我们以便及时删除。【粤港诗钟社】

诗钟临屏蜂腰格:简•虫【粤港诗钟社】 2021周末有奖临屏第十一期(0530)(图4)
诗钟临屏蜂腰格:简•虫【粤港诗钟社】 2021周末有奖临屏第十一期(0530)(图5)
///


公众号名片模板,只能用同步方式上传到公众号后台。